Home videos Dattatreya Dattatreya Stotram

Dattatreya Stotram

SHARE

Dattatreya Stotram


Jatadharam, Pandurangam, Soolahastham Krupanidhim, Sarvaroga haram devam, Dathathreyamaham bhaje

 

Jagat utapathi karthre cha, Sthithi samhara hethave, Bhava pasa vimukthaya , Dathathreya namosthuthe.

 

Jara janma vinasaya, Deha shuddhi karaya cha, Digambara daya moorthe. Dathathreya namosthuthe.

 

Karpoora kanthi dehaya, Brhma moorthy daraya cha, Veda sasthra parignaya, Dathathreya namosthuthe

 

Hruswa deergha krutha sthula, Nama gothra vivarjitha, Pancha boothaika deepthaya, Dathathreya namosthuthe.

 

Yagna bhokthre cha yagnaya, Yagna roopa daraya cha, Yagna priyaya sidhaya, Dathathreya namosthuthe.

 

Adhou brhama madhye Vishnur, Anthe deva sada shiva, Moorthy thraya swaroopaya, Dathathreya namosthuthe

 

Bhogaalayaya bhogaaya, Yoga yoyaya dharine, Jithendriya jithagnaya, Dathathreya namosthuthe.

Brhma jnana mayee mudhra, Vasthre cha akasa bhoothale, Prgnana gana bhodaya, Dathathreya namosthuthe.

 

Sathya roopa sadachara, Sathya dharma parayana, Sathyasraya parokshaya, Dathathreya namosthuthe

 

Soola hastha gada pane, Vana mala sukundara, Yagna soothra dara Brahman, Dathathreya namosthuthe.

 

Datha vidhyadya lakshmeesa, Datha swathma swaroopine, Guna nirguna roopaya, Dathathreya namosthuthe.

Phalasruthi

Sathru nasa karam sthothram, Jnana vijnana dhayakam, Sarva papam samam yathi, Dathathreya namosthuthe.